Ang mga nakapaloob sa librong ito ay isang kathang-isip lang na gawa sa malilikot na imahinasyon ng manunulat.

Ang pangalan ng tao, lugar, bagay o pangyayari na nakapaloloob o tinalakay sa bolyum ng librong ito ay pawang kathang-isip lamang. Anumang pagkakatulad sa totoong buhay ay pawang coincidental lamang at walang kinalaman sa librong ito.

PLAGIARI** IS STRICTLY PROHIBITED.

IT IS A CRIME THAT WILL SURELY CAUSE A GREAT EXPULSION TO ANYONE WHO WANT/ WANTED TO DO IT.

ANY KIND OF COP

点击屏幕以使用高级工具 提示:您可以使用左右键盘键在章节之间浏览。

You'll Also Like